Wat is die Storms se taak?

 

     
  WAT IS DIE TAAK VAN DIE STORM GESIN?
Marius en Amanda is die nasionale direkteursegpaar van IKEG (KEB in Nederland).
Hulle het die taak om leiding aan die werk van IKEG te gee.
Hulle vertel self verder:
Die geestelike nood is ontsettend groot in Nederland. Die gevare is nie altyd sigbaar nie, maar is daarom baie groter en verleideliker. Humanisme, materialisme, ‘New Age’ filosofieë ens, kom so subtiel op mens af dat baie Christene nie eers besef dat hulle de Bybelse beginsels verlaat het nie. Die kinders en ouers lewe so ver weg van die Bybelse norme en waardes dat wanneer hulle die evangelie en beginsels uit God se Woord hoor, dit vir hulle totaal vreemd en selfs belaglik klink. Hulle sê - dit is onmoontlik om vandag so te lewe. Om as Bybel getroue Christen in Nederland te lewe is ‘n ontsaglike uitdaging. (Dit begin u self
ook meer en meer in Suid-Afrika ervaar). Ons ondervind baie aanvalle van die duiwel en veral ook van die sogenaamde Christene wat liberaal geword het in hulle lewensbeskouing. Baie Christene het ‘n groot behoefte na Bybelse beginsels oor Evangelisasiewerk, opvoeding en ander geestelike sake.
Hiervoor glo ons het die Here ons geroep - om die Christene by te staan en om ongelowige kinders en hulle
ouers met die evangelie te bereik.
Ons werkswyse en plan is:
Ten eerste:
Om self die BUITEKERKLIKE KINDERS EN TIENERS met die evangelie te bereik deur:
< Die hou van Goeie Nuus en kerklike klubs
< Ope lug byeenkomste, saamtrekke en skool aksies
< Kampe
< Goeie Bybelgetroue evangelisasiemateriaal te ontwikkel
< Opleiding van kinderwerkers ens.
< Om goeie materiaal en boeke beskikbaar te stel aan kinderwerkers vir hulle evangelisasiewerk onder die kinders.
Ook die FAMILIES raak oop vir die evangelie deurdat ons die kinders bereik. Deur ons klubs is selfs Moslem families en kinders van Boeddhistiese godsdienste als in aanraking gebring met die evangelie.
Ten tweede:
Ons wil diensbaar wees vir die Bybelgetroue kerke. Die doel is nie om mense uit die kerke te kry om IKEG te help nie, maar dat IKEG die kerke help sodat die kerk sy taak beter kan vervul. Ons wil die kerke stimuleer om ongelowige kinders met die evangelie van Jesus Christus te bereik en om die roeping te herken as wesentlik tot die kerk se bedieing.